Přejít k hlavnímu obsahu

Obchodní podmínky ORBIT MERRET, spol. s r.o.

1.       Užití Obchodních podmínek

1.1     Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) blíže vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti mezi společností ORBIT MERRET, spol. s r.o., IČ: 00551309, se sídlem Klánova 81/141, 142 00 Praha 4 jako prodávajícím či poskytovatelem služeb (dále jen „OM“) a jejími obchodními Partnery (dále jen „Partner“) při prodeji a koupi zboží, servisu zboží a poskytování služeb (dále jen „zboží“).

1.2     VOP jsou nedílnou součástí objednávky, na jejímž základě objednal Partner zboží od OM. Partner bere na vědomí a souhlasí s tím, že smluvní vztah s OM se bude řídit těmito obchodními podmínkami.

2.       Způsob uzavření smlouvy

2.1     Zboží bude dodáno na základě písemné objednávky Partnera zaslaných poštou nebo faxem, ve výjimečných případech též na základě ústní nebo telefonické objednávky.

Partner je povinen v objednávce uvést minimálně:                                                                        
- Identifikační údaje vč. informace o plátcovství DPH          
- Osobu oprávněnou jednat jménem Partnera        
- Přesný popis zboží, určeného podle množství, druhu a jakosti,  
- Požadovanou dodací lhůtu a místo dodání,

Návrh na uzavření podrobné písemné smlouvy, pokud předmětem objednávky je plnění, které není konkretizováno na www stránkách OM nebo jiné specifické plnění, jednoznačné určení předmětu plnění podle technických podkladů OM, případně další specifické požadavky na předmět plnění (vč. služby).

2.2     OM oznámí Partnerovi ve lhůtě ne delší než 3 pracovní dny poté, co obdrží objednávku, zpravidla prostřednictvím mailové komunikace akceptaci smlouvy a vyčíslí cenu objednaného zboží. Partner má možnost ve lhůtě dvou pracovních dnů ode dne, kdy mu je doručena akceptace s cenou zboží, shodným způsobem sdělit OM, že od smlouvy odstupuje pro nesouhlas s cenou. V takovém případě smlouva zanikne.

Dodatky a změny v objednávce jsou platné pouze na základě dohody obou smluvních stran.

Nepotvrdí-li OM objednávku v uvedené lhůtě, smlouva nevznikla a OM nemá vůči Partnerovi žádné závazky.

3.       Uzavření smlouvy

Smlouva je uzavřena:

3.1     odesláním Potvrzení objednávky

3.2     uzavřením písemné smlouvy, pokud to některá ze stran navrhne nebo předmětem objednávky je zboží, které není uvedeno na www stránkách OM

3.2     zaplacením zálohy, pokud předmět plnění překročí cenu 30.000 Kč nebo pokud Partner požaduje nestandartní plnění a OM v Potvrzení objednávky výši zálohy stanoví a vyžádá jako podmínku plnění smlouvy. Lhůta pro plnění začíná dnem připsání zálohy na účet OM.

4.       Dodání zboží

4.1     OM se zavazuje dodat zboží v jakosti, provedení a ve sjednané době uvedené v objednávce, zpravidla do 2 - 21 dnů, v případě speciálního druhu zboží a rozsáhlejších dodávek do 3 - 8 týdnů.

4.2     Místem dodání je sídlo OM, výdejní místo OM nebo předání prvnímu veřejnému přepravci a je sjednáno ve smlouvě. Náklady spojené s dopravou hradí Partner. Převzetím zboží nabývá Partner vlastnické právo k zboží a zároveň na něj přechází nebezpečí škody.

4.3     V případě, že předmětem dodávky je SW nebo HW, je Partner povinen s odbornou péčí provést kontrolu přebíraného zboží nejpozději do 7 dnů od okamžiku předání, a následně vytknout zjištěné vady. OM je následně povinen bez zbytečného odkladu po obdržení písemného oznámení od Partnera vady zboží odstranit.

Partner není povinen převzít zboží s vadami či v jiném než objednaném množství. Partner není povinen převzít zboží v případě prodlení dodání zboží na straně OM, jen pokud takovou podmínku uvedl v objednávce nebo se na tom strany dohodly jinak. Převzetí zboží potvrdí Partner písemně.

4.4     OM předpokládá obvyklé použití předmětu plnění. Jakékoliv specifické požadavky na předmět plnění je třeba výslovně uvést v objednávce.

4.5     Podmínkou dodržení dodací lhůty je splnění veškerých závazků vůči OM.

4.6     Předpokládaný termín plnění je uveden v potvrzení objednávky. OM může ve výjimečných případech dobu plnění změnit (zkrátit či prodloužit), musí však neprodleně na tuto změnu upozornit Partnera.

4.7     Prodlení v dodací lhůtě subdodavatelů, stávka, zákazy vývozu nebo dovozu, válka, jakož i jiné případy vyšší moci vylučují povinnost OM splnit lhůtu dodání tedy i platit případnou škodu či sankce za nesplnění včas.

4.8     Je-li sjednán odběr zboží v sídle OM, považuje se za splnění smlouvy okamžik, kdy měl Partner možnost zboží převzít poté, co mu OM sdělil, že je připraveno k převzetí.

4.9     Náklady spojené s dodáním do jiného místa plnění, než je sídlo či výdejní místo OM, nese Partner.

4.10   Nepřevezme-li Partner zboží z důvodů na jeho straně, nese náklady spojené s opakovaným dodáním či vrácením zboží zpět OM.

4.11   Zjistí-li Partner rozpor s dodacím listem, rozdíl v množství a druhu plnění, zjevné poškození obalů či zboží, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit OM anebo přepravci a písemně ji uvést na dodacím listu, popř. na dodacím listu spediční služby, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Na pozdější reklamace nemusí OM brát zřetel.

5.       Licence

5.1     Je-li předmětem dodávky SW, poskytuje OM dodáním zboží nevýhradní licenci k zboží dle autorského zákona ke všem způsobům užití, bez časového omezení, tj. po dobu trvání majetkových práv k autorskému dílu, bez omezení území výkonu práva a bez jakéhokoliv množstevního omezení, nestanoví-li objednávka jinak. Neřídí-li se, na základě vzájemné dohody smluvních stran, smluvní vztah licenčními podmínkami OM, má se za to, že se použije tento článek.

5.2     V případě softwaru je OM oprávněn zálohovat data v souladu s běžnými IT postupy a je oprávněn za tímto účelem vytvářet záložní kopie.

5.3     Partner je povinen předem písemně uvědomit OM o veškerých skutečnostech, které mohou mít vliv na užívání zboží.

5.4     OM zaručuje, že užíváním zboží Partnerem nebudou porušena žádná práva třetích osob.

6.       Cena a platební podmínky

6.1     Kupní cena zboží je stanovena aktuálním ceníkem OM a OM její výši stanoví v Potvrzení objednávky.

6.2     Kupní cena na jakékoliv potvrzené objednávce OM je konečná, nezměnitelná a zahrnuje veškeré výdaje, náklady a garance OM spojené s dodávkou zboží včetně nákladů na dopravu. Změna kupní ceny je možná pouze na základě písemné dohody.

6.3     O ceně zboží je Partner oprávněn si vyžádat předem závaznou cenovou nabídku (dále jen „nabídka“), jejíž platnost je 21 kalendářních dnů ode dne vystavení, není-li uvedeno jinak.

6.4     Ceny předmětu plnění uváděné v nabídce nezahrnují žádné související služby, pokud není výslovně ujednáno jinak. Případný požadavek na poskytnutí souvisejících služeb musí Partner uvést v objednávce.

6.5     Za dodané zboží vystaví OM daňový doklad - fakturu, se splatností 14 dnů od jejího doručení či předání.

6.6     V případě prodlení Partnera s úhradou ceny dle řádně vystaveného daňového dokladu - faktury má OM právo účtovat Partnerovi úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Po dobu prodlení s úhradou ceny a jejího příslušenství nemá OM povinnost plnit Partnerovi jiný závazek, a to přesto, že mu případně na základě smlouvy taková povinnost vznikla.

6.7     OM je oprávněn postoupit své pohledávky vůči Partnerovi třetí straně.

7.       Povinnost kontroly a oznámení vad

7.1     OM zaručuje, že zboží bude mít požadované vlastnosti a že neporušuje práva žádné třetí strany. Prokáže-li se, že zboží má vady, splní OM svou povinnost vyplývající z odpovědnosti za vady poskytnutím nového bezvadného zboží nebo odstraněním příslušné vady nebo poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny. Partner sdělí OM při nebo bez zbytečného odkladu, jaké právo z vadného plnění si zvolil. V případě právních vad splní OM své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za právní vady poskytnutím právně nesporné licence (práva užití) k dodanému zboží, případně na základě vlastního uvážení poskytnutím ekvivalentní náhrady zboží nebo pozměněného zboží.

7.2     Pokud by vady zboží opakovaně znemožňovaly jeho užití, má Partner právo odstoupit od smlouvy.

7.3     V případě, že třetí strana prohlásí, že výkon práv vyplývajících z licence k dodanému zboží porušuje její práva, je ten, vůči komu tak učinila, povinen o této skutečnosti neprodleně písemně uvědomit druhou stranu smlouvy, jinak odpovídá za újmu, která tím vznikne.

8.       Záruka

8.1     OM je povinen dodat zboží v jakosti a provedení, jež sjednal s Partnerem. OM poskytuje na dodané zboží záruku v trvání 60 měsíců, není-li sjednána jiná lhůta. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zboží.

8.2     Pro případ výskytu vady v záruční době je Partner oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady. Partner oznámí OM záruční vadu elektronickou poštou, doporučeným dopisem či telefonicky. OM je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne jejího oznámení. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou Partner zboží nemohl užívat. V případě výměny zboží bude na zboží poskytnuta nová záruční lhůta.

8.3     Partner bere na vědomí, že pokud se pokusí sám nebo prostřednictvím třetí osoby odstranit vadu zboží nebo jinak zasáhne do zboží jiným než kvalifikovaným a povoleným způsobem, zaniká právo na uplatnění vady ze záruky, a to okamžikem takového zásahu.

8.4   OM neodpovídá za poškození způsobené nesprávným skladováním, nesprávným vnějším zapojením, za poškození vnějšími vlivy, zejména účinky elektrických veličin nepřípustné velikosti, neodbornou montáží, chybným seřízením nebo nesprávnou obsluhou.

8.5   OM odpovídá pouze za skutečnou škodu způsobenou Partnerovi, nikoliv za ušlý zisk či nepřímé škody či škody způsobené třetím stranám. Smluvní strany si sjednávají omezení výše náhrady škody tak, že celková částka náhrady škody vzniklé na základě této Smlouvy či v souvislosti s ní v žádném případě nepřevýší 50% celkové ceny za plnění (zboží) dle této smlouvy. Partner prohlašuje, že tato částka odpovídá maximální výši škody, která je předvídána jako možný důsledek porušení povinnosti OM.

9.       Ukončení smluvního vztahu

9.1     Smlouva končí splněním vzájemných závazků. OM a Partner mohou ukončit smluvní vztah dříve písemnou dohodou obou stran, která bude obsahovat vzájemné vypořádání.

9.2     Následky předčasného ukončení smlouvy:    
- v případě zrušení smlouvy poté, co byla potvrzena objednávka nebo uzavřena písemná smlouva z důvodů na straně Partnera, je OM oprávněn požadovat na Partnerovi částku odpovídající 20% ze sjednané ceny.
- pokud Partner neoprávněně vrátí řádně dodané zboží, má OM právo na sankci ve výši 50% z celkové ceny dodávky zboží.

Sankce jsou splatné do 10 dnů ode dne, kdy je OM vyúčtuje.

10.     Závěrečná ustanovení

10.1   Práva a povinnosti vzniklé ze smlouvy mezi OM a Partnerem se řídí českým právním řádem.

V případě rozporu mezi uzavřenou smlouvou a těmito VOP má přednost smlouva, ledaže si smluvní strany ujednají odlišně.

Všechny spory vznikající z uzavřené smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány místně příslušným soudem OM. Jestliže se některé z ustanovení těchto VOP ukáže či stane neplatným či neúčinným, nemá tato skutečnost vliv na platnost či účinnost ostatních ustanovení.

10.2   Každá ze stran smlouvy uzavírané v souladu s těmito VOP se zavazuje zachovávat povinnost mlčenlivosti, uchovat v tajnosti veškeré důvěrné informace a obchodní tajemství druhé strany získané v souvislosti s vzájemnými smluvními vztahy, a využívat takové informace pouze za účelem plnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy. Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich zachycení považují informace, které se týkají smlouvy mezi OM a Partnerem (zejména informace o právech a povinnostech smluvních stran jakož i informace o cenách) nebo některé ze smluvních stran (zejména obchodní tajemství, informace o jejich činnosti, struktuře, hospodářských výsledcích, klientech, know-how), informace pro nakládání, s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení, nebo informace, které jedna ze stran jako důvěrné označila a druhou stranu s tímto seznámila.

10.3   OM je oprávněn jednostranně změnit tyto VOP s tím, že stálým Parterům bezodkladně zašle novou verzi VOP a zároveň ji zveřejní na www stranách. Partner je povinen se s novými VOP seznámit.

Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 1. dubna 2016.